Закони

НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на ОБЩИНА КАМЕНО

Раздел I

 Общи положения
 Чл. 1.  Наредбата регламентира реда и начина на придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни домашни любимци на територията на община Камено, както и взаимоотношенията между общинската администрация, РВМС и собствениците на животни.

 Раздел II

 Отглеждане на животни домашни любимци
 Чл. 2.  Принципи на отглеждане на животни домашни любимци:
 (1) Всеки, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за такъв, е отговорен за неговото здравословно състояние.
 (2) Всеки, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за такъв, е длъжен да му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди според вида и породата му, а именно:
 1.  Да му осигурява необходимите количества храна и вода съобразно неговите физиологични нужди.
 2.  Да му осигурява необходимото пространство и движение.
 3.  Да осъществява контрол върху поведението на животното извън дома си.
 4.  Да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване.
 (3) Едно животно не може да бъде отглеждано като домашен любимец, ако:
 1.  Условията, посочени в ал. 2 от този член, не са изпълнени;
 2.  Въпреки създадените условия по ал. 2, животното не може да се приспособи към тях.
 Чл. 3.  (1) Придобиването на животно домашен любимец се удостоверява:
 1.  С договор за покупко-продажба от търговски обект, лицензиран, респективно нелицензиран развъждач, приют, изолатор, други физически и юридически лица.
 2.  С договор за дарение от лицензиран развъждач, респективно нелицензиран развъждач, приют, изолатор, други физически и юридически лица.
 3.  С набора митнически документи при внос от чужбина.
 4.  Посредством регистрационните документи при придобиване на безстопанствено животно от улицата.
 (2) Забранена е продажбата на животни домашни любимци на лица под 16 год. без писмено съгласие на родителите или настойниците им.
 (3) Регистрация на животни домашни любимци:
 1.  Собствениците регистрират всички видове животни домашни любимци в Районната ветеринарномедицинска служба или при лицензиран ветеринарен лекар в срок от седем работни дни от придобиването им.  При регистрация на кучета се заверява ветеринарномедицинския паспорт и се получава идентификационен медальон.
 2.  В отдел “Общинска собственост” се създава регистрър на животните домашни любимци.  В тях се отбелязват име, ЕГН и адрес на собственика, вид и порода на животното домашен любимец, както и неговите индивидуални идентификационни данни.
 3.  Всеки собственик на животно домашен любимец е длъжен да го регистрира в общинския регистър в срок от седем работни дни от придобиването му.
 4.  Всеки собственик на животни домашни любимци, отглеждани групово, ги регистрира в  общинския регистър по вид, порода, брой и пол.
 5.  Регистрацията на представители на редки и застрашени видове животни като домашни любимци се извършва и съгласно Закона за защита на природата и други нормативни актове, действащи в тази област.
 6.  Информация за регистрираните в общинския регистър животни домашни любимци се предоставя служебно от районите на директора на РВМС и се актуализира на всяко тримесечие.
 Чл. 4.  Правила за отглеждане и развъждане на животни- домашни любимци.
 (1) Всеки собственик е длъжен:
 1.  Да отглежда животното домашен любимец по начин, изключващ възможността за неконтролиран физически контакт с други лица.
 2.  Да не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или придобита нетърпимост едно към друго.
 3.  Да отглежда животното домашен любимец при условия, намаляващи до минимум възможността за агресивно поведение на животното.
 4.  Да осигури условия и поведение на домашния любимец, ненарушаващи спокойствието на гражданите.
 (2) Забранява се отглеждането на животни домашни любимци:
 1.  На открити тераси и балкони в сгради в режим на етажна собственост.
 2.  В общите и прилежащи части на сградите в режим на етажна собственост без писменото съгласие на живеещите на адреса, удостоверено с протокол от Общото събрание.
 (3) При отглеждане на кучета на открито задължително се осигурява колиба, която се оразмерява така, че кучето да може да се движи изправено вътре в нея без затруднения и да ляга в цялата си дължина.
 Ако движението на кучето е ограничено от клетка или ограден вътрешен двор, размерите на ограденото пространство задължително са:
 - за кучета с височина до 50 см - 6 кв. м;
 - за кучета с височина над 50 см - 9 кв. м.
 И в двата случая късата страна на ограденото пространство не трябва да е по-малка от две дължини на кучето или два метра.
 За всяко друго допълнително куче, държано в същото оградено пространство, се осигурява допълнително подова повърхност, съгласно горните изисквания.
 Височината на ограждането се оразмерява така, че изправеното куче да не достига горното ограничение с предните лапи или да не е по-малка от:
 - за кучета с височина до 50 см - 1,6 м;
 - за кучета с височина над 50 см - 2,0 м.
 (4) Собствениците на животни домашни любимци, които ги използват за размножаване, са длъжни:
 1.  Да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на здравето и благосъстоянието на потомството или на майката;
 2.  Да не допускат естествено или изкуствено заплождане, което води до или създава опасност за увреждане здравето на животното.
 3.  При раждане и отглеждане на приплоди да им осигури оптималните условия за физическо и психическо развитие, специфични за вида и породата.
 4.  Да осигури на отгледаните новородени животни домашни любимци дом и стопанин след навършване на видово-специфичната възраст за отделяне от родителите.
 5.  При отглеждане на новородените да не се извършват действия, насочени към развиване или повишаване на природно заложеното ниво на агресия и склонност към нападение.
 Чл. 5.  (1) При присъствие на животно домашен любимец на обществено място собственикът е длъжен:
 1.  Да не оставя животното домашен любимец без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му.
 2.  Да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно животно домашен любимец с други животни и хора.
 3.  Да не допуска нарушаване на обществения ред от животното домашен любимец.
 4.  Да не използва животното домашен любимец за комерсиални цели - просия, фотография, игри на късмета, хазарт, платени демонстрации на дресура и др.
 5.  Да носи със себе си регистрационните документи - ветеринарномедицински паспорт за бозайниците, а за кучетата и идентификационен медальон.
 6.  Да почисти мястото след дефекация на животното домашен любимец.
 (2) Забранено е разхождането на животни:
 1.  На територията на детски градини и училища.
 2.  На територията на здравни заведения.
 3.  На територията на детски площадки.
 4.  На територията на градските паркове и градини за времето от 9,00 до 18,00 часа.  Тази забрана не се отнася за местата, специално определени за целта със заповед от кмета .
 (3) Собственикът на куче е длъжен:
 1.  Да го води винаги на повод не по-дълъг от 2 метра.  Свободно пускане на кучето е разрешено само на специално предвидени за целта места.
 2.  Да води кучето винаги и навсякъде само на повод и с намордник, ако е агресивно.
 3.  Да не подтиква към нападение кучето срещу хора и животни, освен в условията на неизбежна самоотбрана.
 4.  При пътуване със средствата на обществения транспорт да води кучето на къс повод и с намордник или в транспортен кафез.
 (4) На лица под 14 год. не се разрешава да водят кучета от едри породи на обществени места.

 Раздел III

 Селскостопански животни
 Чл. 6.  Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни в личните си дворове, се съобразяват с инфраструктурата на района и със зоохигиенните, ветеринарно-санитарните и санитарно-хигиенните изисквания.  Помещенията за отглеждането на животни трябва да отстоят на три метра от оградата и на десет метра от жилищата на съседите.
 Чл. 7.  Стопаните на селскостопански животни осигуряват места в своя двор за временно депониране (съхранение) на животинските отпадъци (тор). Допуска се депонирането на тора да се извършва и на собствени на домакинството места, отстоящи на повече от 300 метра извън населеното място.
 Чл. 8 Стопаните са длъжни да се грижат за здравето на животните, да ги предпазват от болка и страдание и да не ги изоставят.
 Чл. 9./1/ Извеждането и прибирането  до местата определени от Кмета на общината за сборни пунктове да става самостоятелно от собствениците на селскостопански животни.
                       /2/Придвижване на селскостопански животни на територията на община Камено да става само по маршрути, определени от Кметът на общината.
 Чл. 10.  Животновъдните обекти трябва да отговарят на изискванията на ЗВМД, ППЗВМД, Наредбата на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (ДВ, бр. 46/1992 г., изм. и доп., бр. 46/1994 г. и бр. 89 от 1996 г.) и на чл. 16 и чл. 17 от Закона за животновъдството (ДВ, бр. 65 от 2000 г.).
 Чл. 11.  Забранява се пашата на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства, сметоразтоварища и на местата, допълнително забранени за паша с разпореждане на местните административни органи.
 Чл. 12.  Кметът на общината ,съвместно с кметовете на съответните населени места  определят със заповед терените за паша, маршрутите за придвижване на животните до тях и местата за депониране на тора, когато това се прави извън личния двор на стопаните на селскостопанските животни.

 Раздел IV

 Административно-наказателни разпоредби
 Чл. 13.  Контролни органи по смисъла на Наредбата са Кметът на Община Камено , Кметовете на населени места, упълномощените от тях длъжностни лица.
 Чл. 14.  Контролните органи по чл. 13 извършват проверка само на писмени сигнали за нарушения по смисъла на настоящата Наредба.  Проверките се извършват съгласно чл. 7 на Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите (ДВ, бр. 52/1980 г., изм., бр. 68/1988 г. и бр. 55/2000 г.).
 Чл. 15.  (1) За констатирани нарушения по настоящата Наредба на нарушителите се налагат глоби от 20 лв., а при повторни нарушения до 200 лева.
 (2) Наказанията по предходната алинея се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.
 Чл. 16.  При подадени писмени сигнали за агресивно куче на известен адрес на отглеждане, се извършва съвместна проверка от комисия от общинската администрация .При доказани данни за агресивно поведение на куче на обществено място на собственика се налага глоба съгласно чл. 15, ал. 1 от настоящата наредба.
 Чл. 17.  При подадени писмени сигнали за агресивно куче на неизвестен адрес на отглеждане общинската администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса на собственика към Районното управление на полицията.  При установяване на адреса се процедира по реда на чл. 16.

 Раздел V

 Преходни и заключителни разпоредби
 1.  Настоящата наредба се издава на основание чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за местните данъци и такси, Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), Правилника за приложение на ЗВМД (ППЗВМД) и Закона за животновъдството.
 2.  Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Камено и Кметовете на населените места в общината.
 Допълнителни разпоредби
 § 1.  По смисъла на наредбата:
 - "идентификация на животно" е характеризирането му по неговата маркировка, паспортни и регистрационни данни;
 - "животно домашен любимец" е всяко животно, отглеждано от човека или предназначено да бъде  в неговия дом ;
 - "отглеждане и развъждане с търговска цел" е отглеждане и развъждане със стопанска цел;
 - "хотел за животни домашни любимци" е обект с търговска цел за временно настаняване на животни;
 - "скитащо животно" е всяко животно домашен любимец, което няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик или гледач и не е под контрола или под прекия надзор на собственик или гледач.
 - "агресивно куче" е:
 а) куче, отглеждано или дресирано с цел повишаване на агресивността, респективно кучета, при които се предполага завишено в противоестествена степен желание за нападение, готовност за борба и злоба;
 б) куче, доказало се като хапещо;
 в) куче, склонно към преследване и убиване на дивеч и селскостопански животни (това не се отнася за ловни кучета, които преследват дивеч по време на официален ловен излет);
 г) куче, нееднократно нападало хора по агресивен и заплашителен начин;
 д) куче, хапало нееднократно без провокация и необходимост от защита при нападение;
 е) куче, хапало други кучета, въпреки недвусмислени жестове на подчинение (типични за вида);
 - кучето "не е агресивно", ако е хапало при самозащита или защита на стопанина (респективно човека, под чийто контрол се намира в момента);
 - "селскостопански животни" са едри и дребни преживни животни, свине, птици и еднокопитни (коне, магарета и техните хибриди).
 § 2.  Тази Наредба е приета с Решение от Протокол №9 от 15.07.2004 г. на Общински съвет Камено и влиза в сила три месеца след приемането й от Общински съвет Камено.